Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE CLOUDBIZZ.COM

De toegang tot en het gebruik van deze internetsite (“de Site”) zijn onderworpen aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (“de Gebruiksvoorwaarden”).
Wij verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de Site bezoekt of op enige manier gebruikt. Door verder te gaan met het bezoek aan de Site of welk gebruik ervan ook, aanvaardt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze niet aanvaardt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten die op de Site aangeboden worden.

ARTIKEL 1 : Voorwerp

De Gebruiksvoorwaarden omvatten:

  • juridische informatie over het bezoek aan en het gebruik van de Site van Net Computer Group SA, met domeinnaam https://www.cloudbizz.com/,
  • een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten, en
  • een verwijzing naar de regelgeving inzake de eerbiediging van het privéleven.

ARTIKEL 2 : Wettelijke gegevens

De Site wordt ter beschikking gesteld door S.A. Net Computer Group SA (“Net Computer Group SA”), ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nr. 0822.883.860, met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Humaniteitslaan 292.

ARTIKEL 3 : Toegang tot diensten

Net Computer Group SA stelt alle mogelijke middelen tot uw beschikking om een kwaliteitsvolle toegang tot de diensten te verzekeren. Net Computer Group SA is onderworpen aan een inspanningsverplichting, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade, van welke aard ook

Ieder voorval dat het gevolg is van overmacht en dat leidt tot een storing in het netwerk of de server, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Net Computer Group SA.

De toegang tot de diensten van de Site kan te allen tijde zonder kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd, voor onderhoud of updates, bij een storing of om welke reden ook. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen na een onderbreking, opschorting of wijziging van de diensten.

ARTIKEL 4 : Intellectuele eigendom

Net Computer Group SA verleent de gebruiker een recht op niet-gezamenlijk en niet-exclusief privégebruik van de inhoud, dat beperkt is tot een raadpleging door de gebruiker.

De algemene structuur van de Site https://www.cloudbizz.com/, en de teksten, codes, databases, grafische onderdelen, presentaties, programma’s, afbeeldingen, logo’s, geluiden, video’s en alle andere mogelijke onderdelen van deze Site, zijn exclusieve eigendom van Net Computer Group SA. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten onder meer: het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten verbonden aan de databases en het merkenrecht.

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie van de elementen op deze Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Net Computer Group SA is strikt verboden.

ARTIKEL 5 : Persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen. Hieromtrent vindt u op onze Site een Vertrouwelijkheidsbeleid.

ARTIKEL 6 : Verantwoordelijkheid

Internetgebruikers maken op eigen risico en geheel op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de Site van Net Computer Group SA en de diensten op de Site. Net Computer Group SA kan in geen enkel geval de garantie bieden dat de Site en de diensten van de Site ononderbroken werken. Net Computer Group SA wijst bijgevolg alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen, onderbrekingen of fouten op de Site, en voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of voor derden.

Net Computer Group SA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtmatige handelingen, indirecte schade die voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden of voor enige vorm van directe, indirecte of onbedoelde schade, zoals bedrijfsverliezen, winstderving, verlies van kansen, bedrijfsverliezen, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, ook al zijn deze het gevolg van een ernstige of herhaaldelijke fout van de Site (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid ervan), computervirussen, cybercriminaliteit of hacking.

Net Computer Group SA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmedia. Net Computer Group SA wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een inbraak in zijn computersystemen. Net Computer Group SA stelt desalniettemin alles in het werk om gelijk welke niet-geautoriseerde inbraak te voorkomen.

De Site van Net Computer Group SA kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht of bij onvoorzienbare en onoverkomelijke daden van derden.

ARTIKEL 7 : Hyperlinks

Op de Site komen talrijke uitgaande hyperlinks voor, maar de internetpagina’s waarnaar deze links leiden vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van Net Computer Group SA, die geen controle heeft over deze links.

De gebruiker kan de Site bijgevolg niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van deze uitgaande hyperlinks en de bronnen ervan.

ARTIKEL 8 : Verandering van de algemene voorwaarden

Net Computer Group SA behoudt zich het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, te vervolledigen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, om te kijken of er wijzigingen in aangebracht zijn.

ARTIKEL 9 : Diversen

De ongeldigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden bij de geldende wettelijke of regelgevende bepalingen, heeft geen gevolgen voor de geldigheid, de toepasbaarheid en het bindende karakter van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk moet weerspiegelen.

ARTIKEL 10 : Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. De gebruiker aanvaardt dat alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 11 : Contact

Voor meer informatie over de Site en de Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u een e-mail te verzenden naar het volgende adres: privacy@cloudbizz.com.